Algemene Voorwaarden

KARANSINGH GERECHTSDEURWAARDERS

1. Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden van Karansingh Gerechtsdeurwaarders, gevestigd en kantoorhoudende te 3011 AG  Rotterdam aan het adres Coolsingel 104 zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden.

2. Begrippen

2.1. Karansingh Gerechtsdeurwaarders (KG) is een handelsnaam van Ferenpar B.V.;

2.2. Ambtelijke werkzaamheden: Alle te verrichten werkzaamheden die bij of krachtens de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen;

2.3. Niet-ambtelijke werkzaamheden: Alle door KG te verrichten werkzaamheden die door bij of krachtens de wet niet expliciet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen. Hieronder vallen onder andere: de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen van de rolzitting ten overstaan van de rechter en alle daarmede verband houdende werkzaamheden;

2.4. Geïncasseerde bedragen: Bedragen die middels tussenkomst van KG door- of ten behoeve van de schuldenaar worden voldaan, waarbij niet van belang is of de betaling door KG dan wel de opdrachtgever wordt ontvangen;

3. Aanvaarding

3.1. Een aan KG verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht;

4. Werkzaamheden

4.1. De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden namens, voor rekening en risico van de opdrachtgever;

4.2. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen;

4.3. Het staat KG vrij om derden, waaronder een gerechtsdeurwaarder of een (proces)advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoerleggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Deze kosten worden door KG als verschotten in rekening gebracht bij de opdracht- gever;

4.4. Ingeval KG de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een naar haar believen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen;

5. Aansprakelijkheid

5.1. KG is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van de door KG gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, tenzij de schade aan haar kan worden toe- gerekend op grond van aantoonbare opzet of grove schuld.

5.2. KG is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfsschade en/of andere gevolgschade van opdrachtgever, tenzij de verzekeraar van KG deze erkent en dekt.

5.3. Mocht KG toch aansprakelijk worden geacht, dan zal deze aansprakelijkheid het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht, dan wel de dekking welke door de verzekeraar van KG wordt gegeven dan wel erkend, niet te boven gaan;

6. Tarieven

6.1. In beginsel zal voor wat betreft een ambtshandeling een bedrag worden doorberekend aan de opdrachtgever dat gelijk is aan het schuldenaarstarief ingevolge het bepaalde in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarder van 4 juli 2001, met dien verstande dat wanneer:

– de betreffende ambtshandeling op dezelfde dag als die van de verstrekking van de opdracht gedaan dient te worden, KG gerechtigd is het daaraan verbonden schuldenaarstarief te verhogen met 50% indien de opdracht daartoe op die dag voor 09.00 uur des voormiddags door KG is ontvangen en met 100% indien de opdracht op die dag na 09.00 uur des voormiddags door KG is ontvangen;
– de ambtshandeling na 18.00 uur, of op een zaterdag, of op een zondag, dan wel op een nationaal erkende feestdag gedaan dient te worden, KG gerechtigd is het daaraan verbonden schuldenaars- tarief te verhogen met 100%;

6.2. Indien de te verrichten ambtshandeling gepaard gaat met een buitengewone hoeveelheid aan werkzaamheden, dan is KG gerechtigd af te wijken van het bepaalde in art. 6.1 en zal KG de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een voorstel doen tegen welk bedrag de ambtshandeling gedaan zal worden;

6.3. Voor ambtshandelingen en werkzaamheden die naar het oordeel van KG bij exploot dienen plaats te vinden en waarin het Besluit Tarieven Ambtshandelingen niet voorziet van het daaraan verbonden schuldenaarstarief, is de opdrachtgever aan KG een tarief verschuldigd gelijk aan het schuldenaarstarief dat naar inzicht van KG aansluit bij de omschrijving van de desbetreffende ambtshandelingen of werkzaamheden;

6.4. voor ambtshandelingen die geen doorgang (kunnen) vinden, terwijl ter plaatse met de uitvoering van de ambtshandeling is aangetreden, is door de opdrachtgever aan KG verschuldigd een bedrag van € 50,00, verhoogd met de gedane verschotten, vermeerderd met € 50,00 voor ieder half uur dat de uitvoering ter plaatse heeft geduurd;

6.5. Voor het vervaardigen dan wel opstellen van exploten is de opdrachtgever aan KG verschuldigd een bedrag van € 125,00 per uur; *

6.6. In die gevallen waarin KG digitaal alsmede fysiek een dossier dient aan te leggen, is de opdrachtgever, tenzij andere afspraken zijn overeengekomen, een vergoeding van € 25.00 ver- schuldigd aan bureau- en dossierkosten;

6.7. Ten aanzien van verschotten die KG gedurende de opdracht aan derden dient te voldoen, volgt op voor- dan wel naderhand doorbelasting hiervan aan de opdrachtgever;

6.8. Voor werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens het minnelijk traject wordt een tarief van 8 % berekend over het geïncasseerde bedrag met een minimum van € 30,00, na aftrek van de incassokosten en verschotten;

6.9. KG heeft het recht 100% van de toepasselijke incassokosten, verhoogd met de gedane voor- schotten, aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze — na verstrekking van de opdracht aan KG— buiten KG om met de schuldenaar een regeling dan wel schikking heeft getroffen, de opdracht tot incasso intrekt, KG —ondanks rappel— zonder bericht laat of indien KG voor of tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden duidelijke aanwijzingen heeft ont- vangen met betrekking tot onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever;

6.10. Voor werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens het processueel traject wordt een tarief van € 100.00 per uur berekend (exclusief reiskosten), voor werkzaamheden die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voorzien van adviezen, het voeren namens de opdrachtgever van onderhandelingen etc.), wordt een tarief berekend van € 100.00 per uur;

6.11. Voor werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens het executietraject wordt een tarief van 3 % berekend over het geïncasseerde bedrag met een minimum van € 50,00, na aftrek van de ambtelijke kosten en verschotten;

6.12. Opdrachtgevers kunnen met KG schriftelijk overeenkomen dat wordt afgeweken van de dienstverleningstrajecten en daarbij behorende tarieven;

Voorschotten

7.1. KG is gerechtigd om alvorens de acceptatie van de opdracht plaatsvindt dan wel gedurende de uitvoering van de opdracht, van de opdrachtgever een door haar te bepalen voorschot te verlangen ter dekking van de te maken kosten. Het voorschot is afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom en kent de volgende opbouw:

– voor vorderingen tot en met € 500,00 : € 250,00
– voor vorderingen vanaf € 500,01 tot en met € 12.500,00 : € 720,00
– voor vorderingen vanaf € 12.500,01 tot en met € 25.000,00 : € 1.250,00
– voor vorderingen vanaf €2 25.000,01 tot en met € 100.000,00 : € 2.475,00*
– voor vorderingen vanaf € 100.000,01 : € 4.400,00*

Indien in overleg met u wordt afgesproken over te gaan tot het leggen van conservatoir beslag, teneinde de verhaalbaarheid van uw vordering veilig te stellen, zal het voorschotbedrag worden verhoogd met een bedrag van € 1.250,00, zijnde de kosten die minimaal aan een dergelijk beslag zijn verbonden, waarvoor de tussenkomst van een advocaat en procureur is vereist en aan deze dienen te worden voorgeschoten/voldaan.

*deze bedragen kunnen worden verhoogd indien KG van de door KG aangewezen advocaat een voorschotnota ontvangt.

Betalingen

8.1. KG is gerechtigd om door een opdrachtgever verschuldigde bedrag te verrekenen met door hen, in opdracht van dezelfde opdrachtgever, geïnde gelden;

8.2. KG is gerechtigd om van de in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïnde gelden, een bepaald bedrag onder haar te houden bij wijze van voorschot als bedoeld in art. 7.1;

8.3. Alle betalingen die aan KG verschuldigd zijn, dienen te gebeuren binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie(s) die KG haar opdrachtgevers heeft toegezonden. Bij niet tijdige voldoening is opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1.5% per maand, te berekenen vanaf de vervaldatum;

8.4. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de toegezonden facturen te voldoen, is KG gerechtigd een contractuele boete op te leggen ten bedrage van 15% van de openstaande declaratie(s), onverminderd de verschuldigde rente als bedoeld in art. 8.3. KG is in dit geval gerechtigd tot het nemen van rechtsmaatregelen;

9. Overige bepalingen

9.1. KG is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden geheel of ten dele te wijzigen en/of aan te vullen;

9.2. Wijzigingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden zijn voor betrokkenen bindend gerekend vanaf de dag dat deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam;

9.3. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld;

9.4. In alle overige zaken, waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van KG;

10. Toepasselijk recht

10.1. Op de betrekking tussen de opdrachtgever en KG is Nederlands recht van toepassing.

11. Datum en deponering

11.1. Deze voorwaarden zijn door KG gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zijn vastgesteld op 25 juni 2012;