Executie

Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die bij wet aan hem toegewezen zijn. Zulke wettelijke taken zijn bijvoorbeeld: het dagvaarden van personen of bedrijven voor de rechter, het opmaken van akten, het betekenen van juridische stukken en het ten uitvoer leggen van vonnissen en andere zogenaamde executoriale titels.

Wanneer iemand tegen wie een executoriale titel, zoals een vonnis, is gewezen niet voldoet aan het bevel, kan de gerechtsdeurwaarder executoriale maatregelen nemen om uitvoering van de veroordeling af te dwingen. Bij een veroordeling tot betaling kan een gerechtsdeurwaarder dit doen door beslaglegging.

Wanneer een huurovereenkomst is ontbonden kan dit een ontruiming tot gevolg hebben. Een dergelijke ontruiming kan alleen door een gerechtsdeurwaarder geschieden. Wanneer in een vonnis een doen of een nalaten is bepaald op straffe van een dwangsom, kan de gerechtsdeurwaarder deze dwangsommen innen.

Heeft u vragen?