Privacy Statement

Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van debiteuren en/of klanten, inzake opdrachten die worden uitgevoerd door Karansingh Gerechtsdeurwaarders (hierna: KG).

Bij de uitvoering van onze taken en dienstverlening houden wij ons strikt aan de vereisten uit de privacyregelgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij er zorgvuldig mee om gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom ons kantoor gegevens van u verzamelt, wat wij doen met de verkregen informatie en hoe wij ervoor zorgen dat deze informatie goed beveiligd is.

KG verwerkt bij de uitvoering van incassowerkzaamheden in zowel het minnelijke als ambtelijke traject en bij het behandelen van losse opdrachten noodzakelijkerwijs privacygevoelige informatie. Deze verwerkingen vallen binnen onze wettelijke bevoegdheid. We zijn ons er echter steeds van bewust dat de betrokkenen, veelal debiteuren, zich in een kwetsbare positie bevinden.

Incidenten in en inbreuken op de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de persoonlijke gegevens waarover we beschikken kunnen leiden tot negatieve effecten op de rechten van betrokkenen. De directie van KG beschouwt het beschermen van persoonsgegevens dan ook als een van haar primaire verantwoordelijkheden.

KG heeft de ambitie om de bescherming van persoonsgegevens structureel naar een hoger niveau te brengen door de aspecten governance, wet- en regelgeving en de organisatie van de gegevensbescherming – ook in hun onderlinge relatie – duidelijk te beschrijven en vast te stellen.

Persoonsgegevens

Om de taken van KG uit te voeren verzamelt ons kantoor persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunt u zelf aan ons verstrekken, worden door onze opdrachtgevers aangeleverd of door dataleveranciers (zoals overheidsregisters) tijdens het uitvoeren van onze taken toegevoegd. Hierbij maken wij onderscheid in de volgende categorieën persoonsgegevens:

Personalia van uzelf en eventuele partner, zoals:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Financiële gegevens, zoals:

 • Inkomen;
 • Bankrekeningnummer;
 • Bedrijfsgegevens, indien van toepassing;
 • bezittingen;

Identificerende gegevens, zoals:

 • Burgerservicenummer (BSN);

Gegevens over uw contactmomenten met ons kantoor, zoals:

 • e-mailcontact;

Technische gegevens, zoals:

 • IP-adres.

In het kader van ambtelijke handelingen verwerkt KG naast de hiervoor genoemde persoonsgegevens onder andere:

 • Gegevens uit de basis registratie personen (BRP)
 • Kadastrale gegevens
 • Inkomensgegevens
 • Gegevens uit het Digitaal Beslagregister (DBR)
 • Gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
 • Gegevens van de Verwijsindex Schuldhulpverlening VISH)

Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, dan waarvoor ze zijn verstrekt. Geanonimiseerde en/of gepseudonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische en/of wetenschappelijke doeleinden.

Doeleinden

KG gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doelen.

Deze doelen zijn:

 • Uitoefenen van ambtelijke taken (zoals dagvaarden, betekenen, beslaglegging en ontruimingen) als bedoeld in artikel 2, eerste lid Gerechtsdeurwaarderswet;
 • Uitoefening van niet-ambtelijke werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 20 Gerechtsdeurwaarderswet.

Een aantal situatieschetsen:

U heeft volgens onze opdrachtgever een openstaande schuld. De opdrachtgever heeft ons gevraagd om deze schuld te innen. U moet daarvoor iets doen of ergens aan meewerken. We zoeken daarom contact met u en hebben daarvoor uw contactgegevens nodig.

Als we u moeten oproepen om voor de rechter te verschijnen of een officieel stuk aan u moeten afgeven, hebben wij de wettelijke plicht om gegevens over uw officiële woonplaats op te vragen. Ook hebben we de plicht om te kijken of er sprake is van een bijzondere schuldsituatie.

Bij het leggen van beslag op uw inkomen of bezittingen moeten we weten welke dat zijn en of er soms al beslag op ligt.

De opdrachtgever

Onze opdrachtgever heeft aan ons opdracht gegeven om u te benaderen. We krijgen van deze schuldeiser uw contactgegevens, informatie over de openstaande vordering en het bedrag waar het om gaat.

We geven de opdrachtgever informatie over betalingen die u ons heeft gedaan, over betalingsregelingen die we met u afspreken en als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen de schuld. Ook geven we de opdrachtgever informatie over een contactmoment met u, bijvoorbeeld de datum en het soort van een aan u verstuurde brief of van een telefoongesprek. De inhoud daarvan delen we niet met de opdrachtgever, tenzij u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Derden die persoonsgegevens aan KG verstrekken

KG verkrijgt persoonsgegevens van andere instanties, indien dit noodzakelijk is voor het op juiste wijze uitvoeren van een opdracht. KG mag gebruik maken van openbare gegevensbronnen. Bijvoorbeeld als zij bezig is met het voorbereiden van een rechtszaak of als er een vonnis is gewezen. Aan deze instanties verstrekt zij eerst uw gegevens, zodat deze instanties de juiste gegevens kunnen aanleveren.

KG controleert uw adresgegevens in de ‘basisregistratie personen’ voordat zij overgaat tot een ambtshandeling. Zo is zij er zeker van dat de oproep voor de rechtszaak aan uw goede adres wordt afgeleverd. Ook raadpleegt zij het ‘digitaal beslagregister’. Daarin staat informatie als er beslag is gelegd. De gerechtsdeurwaarder ziet het type beslag en het bedrag waarvoor het beslag is gelegd.

Op het moment dat KG beschikt over een executoriale titel (doorgaans een vonnis) kan zij meer informatie over uw inkomen en persoonlijke situatie opvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw BSN, een overzicht van uw werkgevers van de laatste jaren, een eventuele uitkering. Uw werkgever vragen we om gegevens over uw salaris.

KG kan daarnaast het RDW raadplegen. In het RDW register wordt informatie verkregen over het kenteken en gegevens over merk, type en kleur van het voertuig.

Derden waaraan persoonsgegevens worden verstrekt

KG verstrekt persoonsgegevens aan andere instanties, indien dit noodzakelijk is voor het op juiste wijze uitvoeren van een opdracht. Zoals hiervoor aangegeven doet KG dit zodat zij bepaalde gegevens van deze derden kan verkrijgen. Daarnaast verstrekt zij derden gegevens ten behoeve van de verdere uitvoering van de opdracht.

KG verstrekt gegevens aan haar advocaten en aan de rechtbank voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Met onder andere de Belastingdienst, het UWV, andere uitkeringsinstanties en werkgevers worden uw gegevens uitgewisseld in het kader van een beslaglegging.

Bij een ontruiming schakelen we een slotenmaker en een verhuisbedrijf in. We geven aan de slotenmaker en het verhuisbedrijf de datum van de ontruiming door en het huisadres.

Daarnaast worden gegevens verstrekt aan de Gemeente, de Hulpofficier van Justitie en deskundigen om een ambtshandeling te kunnen verrichten.

Aan andere gerechtsdeurwaarders wordt informatie verstrekt voorafgaand aan een derdenbeslag en voor het verdelen van het beslag als er 2 of meer gerechtsdeurwaarders beslag hebben gelegd.

Aan het Digitaal beslagregister wordt informatie verstrekt inzake gelegde beslagen. Het digitaal beslagregister valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (de KBvG).

Gegevens uit een huisbezoek

Als onderdeel van ons werk bezoeken we ook uw adres, bijvoorbeeld om een officieel stuk (bijvoorbeeld een dagvaarding) af te geven. We noteren dan gegevens over het type woning en de woonomgeving.

Delen van uw gegevens buiten Nederland

Als er sprake is van een buitenlandse opdrachtgever, dan delen we informatie met deze opdrachtgever. Als u zich in een ander land bevindt, dan schakelen we een partij in dat land in om namens ons de schuld te innen. Met die partij delen we dan de gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren.

Alle Europese landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (de Europese Economische Ruimte) vallen onder dezelfde wetgeving als het gaat om bescherming van persoonsgegevens. Als we gegevens delen buiten de Europese Economische Ruimte beoordelen we eerst de situatie over de bescherming van persoonsgegevens in dat land. We registeren dan in detail welke gegevens we delen.

Cameratoezicht

We hebben voor uw en onze veiligheid cameratoezicht in onze kantoren.

De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Het beheer van de website

Voor een goed beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Online omgeving (portal)

In sommige gevallen krijgt u van KG toegang tot een omgeving waar u zelf zaken kunt regelen, informatie kunt doorgeven en wijzigingen kunt voorstellen. Wij houden bij wat u heeft gedaan en wanneer zodat daar bewijs van is. Wij bewaren deze informatie met zorg en houden ons aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen.

Contactformulieren

Middels de contactformulieren op de website kunt u KG vragen stellen of aanvragen doen. Indien het bericht relevant is voor de verdere uitvoering van onze ambtelijke en niet ambtelijke taken bewaren wij deze informatie zolang als dat voor het uitvoeren van onze werkzaamheden noodzakelijk is.

Bewaren van gegevens

KG bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan de wettelijk gestelde bewaartermijnen. Bovendien verwijderen wij uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

De persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt gedurende de looptijd van de opdracht. Na afwikkeling van de opdracht worden de persoonsgegevens gearchiveerd. In de Archiefwet is bepaald dat ambtelijke exploten/processen-verbaal gedurende 10 jaren na de dag van de ambtshandeling moeten worden bewaard. KG bewaart uw persoonsgegevens tot 10 jaren na afsluiting van de opdracht.

Locatiegegevens

KG ontvangt en bewaart specifieke informatie rondom uw bezoek aan onze website of omgeving automatisch. Deze informatie richt zich met name op het specifieke apparaat dat u gebruikt, zoals het hardware model, de versie van het besturingssysteem, webbrowser en IP- en/of MAC-adres. Wij ontvangen en registreren bijvoorbeeld of u onze website bezoekt vanaf een laptop of smartphone en passen daarop het ontwerp aan of controleren aan de hand van deze gegevens of u toegang mag hebben tot specifieke onderdelen van de online omgeving.

Cookies

KG gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze diensten werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun Privacy Statemens.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor KG van groot belang. De beveiliging van persoonsgegevens voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen en voorschriften, waaronder:

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Wij houden logs bij van alle verzoeken tot opvraag van persoonsgegevens.

Andere partijen

KG geeft uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken.

Google Analytics

KG gebruikt Google Analytics alleen om bij te houden hoe bezoekers onze algemene website gebruiken. Wij gebruiken Google Analytics niet op onze portalen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Wanneer KG de website of functionaliteit van de systemen wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de verwerking van privacy gevoelige informatie binnen onze organisatie.

Als u dus vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met onze functionaris opnemen.

U heeft de volgende rechten:

 • inzage in de exacte persoonsgegevens waarover wij beschikken;
 • aanpassen, het laten corrigeren van fouten en verwijderen van persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en beëindiging van de gegevensverwerking;
 • Intrekken toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, bijvoorbeeld door het meezenden van een kopie van uw identiteitsbewijs, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

KG zal proberen u binnen één maand nadat uw verzoek compleet is ontvangen, te antwoorden. Als dit niet lukt dan kan KG dezelfde termijn verlengen met maximaal 1 maanden. KG kan gemotiveerd besluiten om de persoonsgegevens niet te verstrekken, niet aan te passen, niet te verwijderen of niet te verwijderen om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. Ook kan KG dit doen als dit nodig is voor de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Inzage in de exacte persoonsgegevens waarover wij beschikken

U kunt KG vragen om aan te geven of van u persoonsgegevens worden verwerkt en wanneer dat het geval is, welke persoonsgegevens dat zijn. Wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt, zal KG u een kopie verstrekken van deze persoonsgegevens. Dit zal gaan via een beveiligde verbinding, indien dit niet mogelijk is, verstrekt KG u een digitale kopie van de persoonsgegevens.

Aanpassen, het laten corrigeren van fouten en verwijderen van persoonsgegevens

U kunt KG vragen om onjuiste, onrechtmatig verwerkte en onvolledige persoonsgegeven aan te passen of te verwijderen. Ook kunt u dit doen van persoonsgegevens, die niet langer bewaard mogen worden. U moet beschrijven welke persoonsgegevens aangepast of verwijderd moeten worden. Als u bewijsstukken heeft, moet u die meezenden.

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en beëindiging van de gegevensverwerking;

U kunt bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • u meent dat de persoonsgegevens niet juist zijn
 • de verwerking is onrechtmatig en u wilt niet dat de gegevens verwijderd worden en wil in de plaats daarvan dat gebruik ervan beperkt wordt
 • KG heeft de gegevens niet meer nodig, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en KG heeft nog niet gereageerd

Intrekken toestemming tot verwerking van persoonsgegevens

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. De verwerking vóór het intrekken van de toestemming, blijft dan wel rechtmatig.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop KG met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen onder vermelding van ‘Privacy’.

Als u vindt dat ons kantoor niet op de juiste manier handelt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie houdt toezicht op naleving van uw rechten ten aanzien van het verwerken van privacygevoelige informatie.

Meer gegevens inzake hoe u een klacht kunt indienen vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands Recht van toepassing.

Contactgegevens

Karansingh Gerechtsdeurwaarders B.V.
T.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
info@kgdws.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 10 – 29 07 300